בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:

  • עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח, תוספת לסוג העיסוק, שינוי בפריט, שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת שינויים פיזיים פנימיים במבנה בית העסק.
  • במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים.
  • הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שני​תן לקבלו במשרדי היחידה לרישוי עסקים, טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה וחתימת החברה לעסק של חברה בע"מ.
  • ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח .
  • במקרה של סגירת עסק יש לעדכן את מחלקת רישוי עסקים.
  • ​את הבקשה יש להגיש למפקח רישוי עסקים בליווי כל המסמכים הנדרשים.