בקשה לקבלת מידע R.F.I

בקשה לקבלת מידע R.F.I

מועצה מקומית כאבול

בקשה לקבלת מידע (R.F.I)

בקשר השכרת קומת קרקע בבניין המועצה החדש בכאבול,

גוש 19609   חלקה 97  .

1.       כללי

א.      המועצה המקומית כאבול (להלן" "המועצה") מעוניינת בקבלת מידע בדבר גופים המסוגלים ומעוניינים לשכור חלק ממבנה המצוי בבניין המועצה החדש, גוש 19609  וחלקה97  לצורכי מתן שירותים (מוסדיים) או עסקיים, בתנאים המוצעים להלן, ואשר מתקיימים בהם כל הדרישות המקדימות המפורטות להלן.

ב.      בקשה מקדימת זו נעשית לשם איסוף מידע ובדיקות היתכנות של התקשרות בין המועצה לבין גוף חיצוני בקשר עם השכרת הנכס.

ג.        המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שנענה לבקשה זו, ולזמן אותו לדיון בפניה, הכל כפי שתראה לנכון.

ד.      למען הסר ספק, מובהר כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסןף מידע והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של המועצה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו, או לפעול בכל הליך אחר, ואין בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון לשלוח המענה.

ה.      מובהר בזאת כי אין בבקשה כדי להטיל חיובים כלשהם על המועצה, לרבות חובה לנהל מו"מ עם פונים, ולפונה לא תהיה כל טענה, או דרשיה, או תביעה בעניין זה כנגד המועצה שכן, בקשה זו עוסקת בקבלת מידע בלבד.

ו.        המועצה תהא זכאית שלא לקבל כל מידע ו/או דעה ו/או מסקנה, שנתקבלו בעקבות הבקשה, באופן מלא או חלקי.

ז.       המועצה תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין כך, בין היתר, בכדי לתכנן ולהכין מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, במידה והמועצה תהיה מעוניינת לפרסם מכרז בנוגע לפנייה זו אם בכלל.

ח.      את טופס המענה, יש למסור ידנית במעטפה סגורה עליה יירם " מענה לבקשה לקבלת מידע RFI   בעניין השכרת קומת הקרקע בבניין המועצה. ולמסור במשרדי המועצה הנוכחיים בכפר כאבול, וזאת לא יאוחר מיום 01.10.2020   יום חמישי, שעה 15:00.

2.       מהות ההשכרה

א.      פנייה זו הינה בקשר להשכרת שטח של 500 מ"ר  (נטו) אשר מחולק :

1-      חלל של 230 מ"ר.

2-       3 חללים של 70 מ"ר שניתן לחברם לחלל אחד.

3-      חלל בשטח של 40 מ"ר אשר היעוד שלו הינו למסעדה/ מזנון. בנוסף לחלל הזה ישנו שטח פטיו בגודל של 150 מ"ר אשר ישמש את המסעדה.

4-      הוגף שיבחר (להלן: "השוכר") ידרש לעשות שימוש בנכס ( למעט השטח שמיועד למסעדה) לאחד מהתחומים הבאים:

a.       גוף מוסדיי שכולל קופת חולים.

b.      בנק.

c.       משרד רו"ח/ עו"ד.

5-      תקופת השכירות הינה ל- 3 שנים החל מ- 01.01.2021, עם אופציה לחידוש לעוד שנתיים בכל פעם.

6-      עם השוכר יחתם הסכם שכירות מתאים.

3.       דמי השכירות

א.      המשכיר ידרש לערוך על חשבונו ביטח צד ג' וביטוח תכולה ולהמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים כאמור.

ב.      המשכיר יידרש לערוך על חשובנו ביטוח צד ג' וביטוח תכולה ולהמציא למועצה אישור על עירכת ביטוחים כאמור.

ג.        דמי השכירות החודשיים אינם כוללים תשלומים שוטפים החלים על המושכר לרבות תשלומי ארנונה, מים, מסי, שילוט, חשמל, גז וכל תשלום אחר החל על מחזיק הנכס, אותם ידרש השוכר לשלם כסדרם, בנוסף לדמי השכירות.

ד.      בנוסף לדמי השכירות האמורים, ידרש השוכר לשאת בתשלומים השוטפים הקשורים באחזקת המושכר והשמירה על תקינתו, למעט הוצאות בגין בלאי שאינו סביר אשר יחולו על  המועצה, בהתאם לשיקול דעתה.

ה.      השוכר יישא בעלות התאמתו הפנימית של הנכס לשימושו.

4.       המענה לבקשה

א.      כל גורם העוניין להביא מידע כאמור או המעוניין לשכור את כל השטח או חלק ממנו כמפורט בהזמנה, מוזמן לפנות למועצה בכתובת ובמועדים המופיעים לעיל ולהניח בתיבת המכרזים של המועצה את הטופס המצורף כנספח א' לבקשה זו כשהוא מלא כנדרש.

ב.      מובהר בזאת כי המועצה לא תישא בכל תשלום או הוצאה שנגרמו לפונה.

ג.        המשתתפים בהליך נדרשים שלא להעביר למועצה הצעות כספיות לשכירות הנכס.

  בברכה, סאלח ריאן - ראש המועצה


 בקשה לקבלת מידע (R.F.I)

בקשר השכרת קומת קרקע בבניין המועצה החדש בכאבול,                          

 גוש 19609 חלקה 97 .


נספח א'

נוסח מענה לבקשה   

א.      שם הגוף המתעניין: ___________________ מס' ת.ז /ח.פ __________________

טל':______________ דוא"ל:__________________

ב.      פרטי איש קשר ( שם וטלפון):

______________________________________________________________.

ג.        מידע אודות הגוף הפונה:

סוג העיסוק:_____________________________________________________

שנת הקמה:______________________________________________________

שנות פעילות:_____________________________________________________

מס' עובדים הרלוונטי לפניה זו:________________________________________

אודות הפעילות של הפונה:____________________________________________

ד.      פירוט השימוש בנכס ע"י הגוף:

השטח הרצוי להשכרה:___________________.

שעות הפעילות:_________________________.

תחזוקה שוטפת:________________________.

ממוצע מבקרים לעסק ביממה:_______________.

ייזום פעיליות חדשות במהלך תקופת השכירות:_______________________________

ה.      הערות/ שאלות/ מידע רלוונטי נוסף:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


המענה לא יכלול הצעה כספית

הריני מאשר כי ידוע לי, כי אין בפנייה זו כדי ליצר מחויבת כלשהי ו/או יתרון למשיבים לפנייה מכל מין וסוג, וכי המועצה תהא רשאית לשקול צעידה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הריני מאשר כי קראתי והבנתי את מלוא התנאים המופיעים בבקשה.

תאריך________________ חתימה:__________________. 

ملف
השכרת קומת קרקע בבניין המועצה החדש