مجلس الطلاب

مجلس الطلاب

מידע באשר למועצת תלמידים ונוער

  • סדר בחירת המועצה: כל  חטיבות הביניים והתיכונים בתחום הרשות המקומית כאבול בחירות תקניות, לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, ובמסגרתן בוחרים מועצת תלמידים בית ספרית, יו"ר, סגן, מזכיר וחברי מועצה.

  • כל תנועת הנוער וארגוני הנוער בכפר כאבול בוחרים נציגים ואותם הם שולחים לייצגם במועצת התלמידים והנוער.

  • לאחר התהליך הנ"ל, מנהל יחידת הנוער ברשות מקומית כאבול מזמין באמצעות מנהלי בתי הספר, רכזי החינוך החברתי ורכזי הנוער הנציגים מכל מוסד (בי"ס/תנועה/ארגון)  לישיבת היכרות.

מבנה כללי ותפקידה של כל מועצה ומועצה

הפורום הרחב ביותר אותו יכולה המועצה לכנס נקרא 'מליאה'. מליאת המועצה מאגדת בתוכה את הנציגים הנבחרים ופעילים. פעילים הם חברי מועצה שלא נבחרו, אך קיבלו אישור מהגלגל השולח להיות שותפים לפעילות המועצה, ואין בידם את הזכות לבחור ולהבחר. למשל, אם אחד הנציגים במועצת התלמידים הבית-ספרית בקש אישור להיות פעיל במועצת התלמידים והנוער העירונית, הוא יהיה חלק ממליאת המועצה, אך לא יהיה בעל הזכות להצביע בישיבותיה, להבחר לבעל תפקיד או לבחור את בעלי התפקידים.

אחת לשנה, בוחרת המליאה, באופן דמוקרטי, את בעלי תפקידיה, שיהיו חלק ממזכירות המועצה ויהוו את הזרוע הביצועית והמנהלת במועצה. בעלי התפקידים נבחרים לתקופת כהונה בת שנה והם:

  • יושב ראש

  • סגן יושב ראש/ממלא מקום

  • דובר

  • מזכיר כללי

  • מבקר שאינו בעל זכות הצבעה במזכירות המועצה, מפאת תפקידו.

  • יושבי ראש ועדות

כל מועצה רשאית להוסיף על תפקידים אלה תפקידים נוספים, בהתאם לצרכיה.

מועצות התלמידים הבית-ספריות

מהוות את המגע הישיר של מועצות התלמידים עם קהל בוחריהן- הנוער. אחראיות על ייצוג התלמידים מול הנהלות בתיה"ס ועל העברת המסרים שניתנו על-ידי הדרגים השונים לקהל התלמידים. אחראיות גם על שליחת נציגים למועצה הרשותית.

מועצות התלמידים והנוער הרשותיות/ אזוריות

מועצות התלמידים והנוער הרשותיות מתחלקות למועצות עירוניות ואזוריות. המועצות העירוניות אמונות על התחום הגיאוגרפי של העיר בה הן פועלות ואילו מועצות אזוריות מאגדות בתוכן מספר יישובים, כפרים ו/או קיבוצים. מועצות התלמידים והנוער הרשותיות אמונות על הביצוע. בהיותן של המועצות הרשותיות גופים אוטונומיים במידה רבה, כמו כל חוליה בגלגל המועצות, עליהן לפשט את היעדים המחוזיים והמדיניות הארצית לפעילויות בשטח במסגרת הפעילות מול הרשויות ועל פי סדר העדיפויות של המועצה בכל רשות. בנוסף, אחראית על התיאום בין מועצות התלמידים בבתי הספר ועל שליחת הנציגים למועצה המחוזית.

מועצות התלמידים והנוער המחוזיות

קיימות שבע מועצות מחוזיות: צפון, חיפה, ירושלים, ת"א, מרכז, דרום התיישבותי. תפקיד המועצות המחוזית הוא קבלת מדיניות אזורית, שהרי לא כל שנכון למחוז חיפה נכון גם למחוז מרכז וההפך. החלוקה למחוזות מבוססת על ההנחה שכל "מנהלה אזורית" (מועצה מחוזית) יודעת מה הכי טוב ומה הכי רלוונטי לאזור שלה מתוך התחשבות בהבדלים התרבותיים, הדמוגרפים ושאר ההבדלים שמבדילים את האזור המסוים מאזורים אחרים. על כן, האחריות של המחוזות היא על האיך? כלומר, על הצבת היעדים וקביעת ה"איך לבצע" את המדיניות הארצית באזור ספציפי. בנוסף, אחראית המועצה המחוזית על תיאום בין מועצות רשותיות במחוזה, כמו גם על העברת המסרים מן הדרג הארצי לדרג הרשותי, על הכשרת נציגים עירוניים ומחוזיים בתוכניות שונות ועל שליחת הנציגים למועצה הארצית. המחוז ההתיישבותי הוא מחוז המורכב מנציגים המגיעים מפנמיות ומבתי ספר אזוריים, לכן המחוז ההתיישבותי מתפרס בכל חלקי הארץ, בשל כך והקושי העומד מאחורי כינוס מליאה מחוזית, מחולק המחוז ההתיישבותי לגלגל נוסף, פורום; פורום מרכז, פורום דרום וכדומה.

מועצת התלמידים והנוער הארצית

בהיותה הדרג המדיני (מלשון מדיניות) אחראית על המה? כלומר, על קביעת מהן המטרות אשר יובילו את המועצות בהתאם לקווים הכלליים אשר נקבעים בוועידה הארצית. מכאן, אחראית גם על תהליכי הפיקוח והבקרה הארציים בכל התחומים ובעיקר- כפיפות למדיניות הארצית בכל גלגל המועצות. בנוסף, אחראית על התיאום ועל תהליך סיעור המוחות בין המחוזות, כמו גם בין הרשויות במדינה דרך פורום היו"רים הרשותיים- ארצי (תפקידים אלה אינם כוללים את ייצוג בני הנוער מול המוסדות הציבוריים והממשלתיים, כמו גם תפקידים נוספים הנגזרים מהיות המועצה הארצית הגוף המייצג של כלל הנוער בישראל). בנוסף, מועצת התלמידים והנוער הארצית מכנסת לעיתים קרובות פורום הנקרא 'מזכירות מורחבת'. פורום זה כולל את בעלי התפקידים הנבחרים במועצה (מזכירות מצומצמת) ואת יושבי ראש המועצות המחוזיות. בפורום זה, יושבי ראש המועצות המחוזיות מקבלים זכות הצבעה גם אם אינם נציגים במועצה הארצית. בעוד שבמהלך המליאות, נפגשים חברי המועצה כדי לדון על נושאים שעל סדר היום, לקבוע עמדות, לקבל החלטות ולהתעדכן בפעילות המועצה, העבודה המעשית נעשית בוועדות המועצה. המועצה הארצית מחולקת ל-3 ועדות: ועדת נוער וקהילה, ועדת דוברות והוועדה האתית-משפטית. כל אחד מחברי המועצה מחוייב להשתלב באחת מהוועדות ולהיות חלק מפעילותה. יוצאת דופן היא ועדת הביקורת, בראשה עומד מבקר המועצה.