מכרז 02.2022 מנהל בית ספר מקיף כאבול

מכרז 02.2022 מנהל בית ספר מקיף כאבול
המועצה המקומית כאבול
מכרז פומבי מס' 02/2022
המועצה המקומית כאבול מזמינה בזאת הצעות למכרז פומבי לתפקיד מנהל בי''ס מקיף
היקף המשרה 100%
מועד אחרון להגשת הבקשות יום 28/09/2022 שעה 12:00
ملف
מכרז 02.2022 מנהל בית ספר מקיף כאבול