הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023.

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023.
דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023.
תיאור התפקיד
מנהל הבחירות בכל רשות מקומית ימנה את מזכירי ועדות הקלפי, בהתייעצות עם ועדת הבחירות.
מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה,  סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.
הקול הקורא ישמש את מנהלי הבחירות לצורך מינוי מזכירים בוועדות הקלפי וכן מינוי מזכירים נוספים ("מזכירים רזרביים") שמבצעים תפקידים נוספים (לרבות קולטים, סיוע למנהל הבחירות וכו').
בנוסף, הקול הקורא ישמש גם את משרד הפנים במינוי מזכירים וחברי ועדת קלפי שבסמכות המשרד. במקרה זה, ראיון והליכי המינוי יתבצעו ע"י מנהלי האזורים.

https://www.gov.il/he/service/local-election-secretaries-recruitment