חלוקת תווי מזון בשנת 2023

חלוקת תווי מזון בשנת 2023

כללי

בהמשך לאמות המידה לחלוקת תווי מזון בשנת 2023 שנקבעו על ידי שר הפנים בהמשך להחלטת ממשלה מס' 511 מיום 14.5.2023(להלן – אמות המידה), ופורסמו באתר משרד הפנים, מופץ בזאת חוזר מנכ"ל מיוחד
שמטרתו להסדיר את אופן פעולת הרשות המקומית בבדיקת הזכאות והעברת המידע לפי אמות המידה. העברת מידע בין גופים ציבוריים
.1 ככל שהדברים נוגעים לרשויות המקומיות, אמות המידה קובעות, בסעיף 2(א)(1), כי תושב שבמועד הקובע לקביעת הזכאות, היה רשום ברשות המקומית כמחזיק בנכס למגורים בה הוא מתגורר כמי שזכאי להנחה בשיעור של 70% לפחות מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת 2023 לפי תקנה.
2(א)(8)(א) לתקנות, יהיה זכאי לתווי מזון בהתאם לאמות המידה. כמו כן, בהתאם לסעיף 2)(א)(6), זכאי יכול להיות תושב אשר הכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכומים המפורטים בטבלה באותו סעיף, בהתאם לבקשה שתוגש על ידו לרשות המקומית בה הוא רשום במרשם האוכלוסין כתושב.
.2 יישום המנגנון האמור מצריך בחינה מדוקדקת של הנתונים עליהם מבוססת החלוקה של תווי המזון. לאור האמור, באחריות הרשויות המקומיות לבחון, לטייב ולדייק את הנתונים הקיימים ברשותן כך שיכללו את כל הנתונים המפורטים באמות המידה.
.3 הנתונים כאמור ירוכזו הן לעניין מי שרשום ברשות המקומית כזכאי להנחה והן לעניין מי שהגיש בקשה לרשות המקומית לצורך חלוקת תווי המזון, כאמור בסעיף 1 לעיל.
.4 השלמת הפרטים, ככל הנדרש, לעניין מי שרשום ברשות המקומית כזכאי להנחה יכול שתיעשה באמצעות פנייה ע"י הרשות המקומית לגופים נוספים כגון המוסד לביטוח לאומי, רשות האוכלוסין, תאגיד המים או כל גוף רלוונטי אחר שברשותו מידע הנדרש לטובת בחינת הזכאות לתווי מזון וחישוב גובה הזכאות . העברת מידע בין גופים ציבוריים הוסדרו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו1986- ומוטלת חובה על הגופים (מוסר ו/או מקבל מידע) לפעול על פיהן.
.5 הנתונים עפ"י סעיף 3 לעיל יועברו מן הרשות המקומית אל משרד הפנים עפ"י בקשה להעברת מידע מגוף ציבורי (טופס 7א), בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו1986- (להלן: "תקנות הגנת הפרטיות") שתוגש לרשות המקומית ע"י משרד הפנים.
.6 על הרשויות המקומיות לפעול בהתאם להוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- וכן בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות, לרבות כינוסה של וועדה להעברת מידע.
.7 הרשות המקומית תעביר למשרד הפנים את הנתונים הנדרשים כאמור בסעיף 6 לאמות המידה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות  באמצעות הספק שיהווה את זרועו הארוכה של המשרד לעניין זה (להלן – הספק).
.8 הנתונים יועברו באמצעות קובץ Excel MS בו תבנית מוגנת מפני שינויים למילוי הנתונים (פורמט קבוע, ניתן להזין נתונים בשדות ספציפיים בלבד כאשר כל יתר השדות מוגנים מפני שינויים, בדיקות סבירות ונוסחאות יוגנו מפני שינויים).
.9 הנתונים שיועברו יידרשו בחתימה ו/או אישור שיינתן על ידי ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות.
.10 לנתונים יתווסף תצהיר בחתימת ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות כי הפרטים המועברים למשרד הפנים עומדים בתנאים המזכים בקבלת תווי מזון בהתאם לאמות המידה לשנת 2023 שפרסם משרד הפנים.

פרסומים והודעות

.11 כל רשות מקומית תפרסם לתושביה באופן מפורט את הדרך להגשת בקשה לקבלת תווי מזון לפי 3(א) לאמות המידה, ותפעל להנגשה של אפשרויות הגשת הבקשה במגוון דרכים המותאמות לתושבי הרשות המקומית ובמטרה שכל תושב יוכל להגיע למיצוי של זכויותיו בעניין זה. בקרה וביקורת
.12 משרד הפנים יפעיל מנגנון של בקרה וביקורת הן אחר הליך הגשת הבקשות, בחינת הזכאות והעברת המידע ברשויות המקומיות והן אחר ביצוע החלוקה על ידי הספק.
.13 במידה ויימצא בהליך האמור שיבצע המשרד כי רשות מקומית העבירה בזדון או ברשלנות בוטה נתונים באופן שאינו מתיישב עם אמות המידה או הוראות חוזר זה ולא ביצעה הליך נאות של בדיקת והעברת הנתונים, משרד הפנים יבחן נקיטת פעולות ביחס לגורמים האחראיים ברשות המקומית.
ملف
אמות מידה לחלוקת תווי מזון בשנת 2023
חוזר מנכ"ל מיוחד – חלוקת תווי מזון בשנת 2023