הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות

מועצה מקומית כאבול

הזמנה להציע הצעות להיכלל כמאגר יועצים של המועצה המקומית כאבול

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע

ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית כאבול

המועצה המקומית כאבול (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף

המפורטים באתר המועצה , להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים . המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל.

את חוברת המאגר ומידע נוסף נמצא במשרד חמדו מוסטפא מנכ"ל מ.מ. כאבול .

על המציע לקרוא את כל מסמכי הבקשה , לבדוק את כל הטעון בדיקה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי הבקשה וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי הבקשה , יגברו התנאים והכללים שבמסמכי הבקשה.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום

04/09/19 בשעה 13:00 לידי מנכ"ל המועצה המקומית מר חמדו מוסטפא בלבד בכאבול ו/או בדוא"ל בכתובת hamudm9@gmail.com  הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

04/08/19

בכבוד רב,

                                                                                   סאלח ריאן ' ראש המועצה

 

עמוד 1 מתון 21

מועצת מקומית כאבול

הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים של המועצה המקומית כאבול

1 . מועצה מקומית כאבול (להלך: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלך, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987 ובהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א - 1950 (להלך :  "השירות").

2 . המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין

יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי

מתאימים.

3 . ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

4 . יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי המועצה על פי צרכיה, מעת לעת , על פי צרכיה ועל פי הזמנה ו/או הסכם התקשרות אשר ייחתם כדין מראש ובכתב על ידי כלל מורש ה החתימה במועצה, ואין בכניסה למאגר זה בכדי ל חייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו;או דרישה ו;או תביעה מכל מיו וסוג שהוא בקשר לכך.

5. למניעת ספקות , יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל .

6 . ככל שמדובר בתאגי,ד עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, שכך הרישום במאגר תי נו רישום שמי של בעל מקצוע רלוונטי מטעם המציע, על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון .

7 . מבקש אשר היכר בעל יותר מתחום הת מחו ת אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו .

8 . יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום 04/09/19 בשעה 13:00 לידי מנכ"ל המועצה המקומית מר חמדו מוסטפא בלבד בכאבול ו/או בדוא"ל בכתובת hamudm9@gmail.com הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

9. את הבקשה והמסמכים , יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ לדוא"ל בכתובת hamudm9@gmail.com מובהר, כי ככל שהמציע, מגיש הצעה על מספר תחומי ייעוץ יש

להגיש הצעה נפרדת לכל ייעוץ מוצע.

10 . הצעת המציע , אשר הוגשה , חינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו;או מעטפה ו/או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו .

עמוד 2 מתוך 21

ملف
מאגר היועצים