הרפורמה ברישוי עסקים

בשנת 2006 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4152- אשר קבעה בין היתר להקים ועדה בינמשרדית לבחינת רישוי עסקים בישראל, מטרת הוועדה לפשט ולייעל את הליך רישוי עסקים. הוועדה בהובלת משרד הפנים ובשיתוף משרדי הממשלה השונים החליטה על רפורמה רחבה ברישוי עסקים.

בשנת 2010, בעקבות הרפורמה, אושר בכנסת ישראל תיקון מס' 27 לחוק רישוי עסקים בהתאם להמלצות הוועדה. בשנת 2012 אושר התיקון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א- 2000 ובשנת 2013 פורסם צו רישוי עסקים החדש, המפרט רשימה חדשה של עסקים הטעונים רישיון עסק.

כעת המשק הישרלי כולו ובין היתר משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ובעלי העסקים נמצאים בשלב יישום הרפורמה ועבודה עפ"י המעטפת החקיקתית החדשה.

§        להלן חוברת המאגדת את החוק, התקנות והצו החדש

§        להלן חוברת הדרכה להטמעת הרפורמה ברשות