מסמכים הנדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:​

  • תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק. על התוכניות לכלול גם  את הפרטים הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם מנהל העסק, סוג העסק, תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק
  • צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות.
  • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות- במקרה של חברה ו/או שותפות.
  •  מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות - במקרה של חברה ו/או שותפות.
  • תעודת זהות+ צילום תעודת זהות.

במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963.

  • אישור על תשלום אגרה
  • יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת המסמכים הנדרשים, רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק, אולם סירוב יימסר בכתב.
  • אם לא צורפו המסמכים הנדרשים. כמו כן רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך.

לאחר הגשת הבקשה לרישיון העסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב.