הצהרה על נכס ריק מחפץ ואדם 2023

הצהרה על נכס ריק מחפץ ואדם 2023

הצהרה על נכס ריק מחפץ ואדם

 

פרטי מגיש הבקשה ופרטי הנכס

 

שם ושם משפחה / מחזיק __________________________________

 

 ת.ז________________  ט.ל ______________________   ת.ד דואר ____________

 

מייל ___________________________________________.אזור       ___________

 

 מס הנכס ______________ גוש ____________  חלקה _____________

 

ידוע לי כי תצהיר זה יזכה אותי בפטור נכס ריק לתקופה שלא תעלה עד  6 חודשים וכי אם הנכס ימשיך להיות ריק

אני מתחייב לאפשר לפקח מטעם המועצה לבקר , לבדוק ולצלם את הנכס בכל עת .

 

על פי תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק במדינה  זכאי מחזיק בנכס להנחה בארנונה

בשיעור של עד %50  בתנאי שהנכס ריק מחפץ ואדם ולא נעשה בו שימוש .

 

ההנחה כאמור תינתן לתקופה מצטברת  עד 3 שניים בתקופת בעלות אחת .

ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה למועצה  בכפוף למילוי ההצהרה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקורת בנכס במהלך תקופת ההנחה.

 

הצהרה זו ניתנת כתמיכה לבקשתי לקבלת הנחה מתשלום ארנונה בגין נכס ריק 

אני מצהיר שלא נעשה בנכס שפרטיו כתובים מעלה כל שימוש, והוא ריק מכל חפץ ואדם וזאת החל מתאריך __________________.

הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו ..

ידוע לי כי אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שהנכס אינו ריק מכל אדם וחפץ , ולא הודעתי על שינוי או אם לא אפעל להציג את האישורים צריכת חשמל ומים בתום תקופת ההנחה , רשאית המועצה לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה  רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה .

גר עם המשפחה מחוץ לישוב בשכירות ומשלם אנונה/מקום ____________________

מצורף חוזה שכירות .

חתימת המצהיר/בעל הנכס/ המחזיק/_________________     תאריך_________________ 

לשימוש משרדי

א.      מאושר      ב. לא מאושר   

שם המנהל המאשר ריאן סלאח/אחר _____________  חתימה _________     שנה  -1 – 2 -3

תאריך _________________                50%   הנחה בית ריק מחפץ ואדם    

ملف
הצהרה על נכס ריק מחפץ ואדם 2023