מכרז פנימי/ חיצוני מספר 03/2024 רכז עוגן בקהילה

מכרז פנימי/ חיצוני מספר 03/2024 רכז עוגן בקהילה
מצורף מכרז פנימי/ חיצוני מספר 03/2024 רכז עוגן בקהילה
היקף משרה: בחלקיות 40%  (אפשרות שינויים בהיקף הנושרות).
ملف
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 03/2024 רכז עוגן בקהילה
שאלון אישי להגשה למשרה