עוס משפחה 09.2024 - (תוקן מספור) 05

עוס משפחה 09.2024 - (תוקן מספור) 05

מכרז מס'09/2024ע

ובד סוציאלי משפחה

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים 

המשרה : עו"ס משפחה 

גודל משרה : 50%

דירוג  - עו"ס

דרגה – עו"ס עפ"י הסכם קיבוצי דירוג עו"ס

כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה.

תיאור המשרה:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.

 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.

 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.

 • מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.

 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).

 • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.

 • מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.

 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.

 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

דרישות המשרה:

 • עובד סוציאלי, רצוי עם ניסיון טיפול במשפחות.

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

להגשת המועמדות עד ליום 1/7/2024  

 הגשת המועמדות במעטפה סגורה במשרדי המועצה – לידי : מזכיר המועצה מר מוסטפא חמוד . לבירורים ניתן לפנות במייל :   hamudm9@gmail.com 

 מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה

רק מועמדים מתאימים ייענו ויזומנו בפני ועדת בחינה

נאדר טאהא 

יו"ר המועצה המקומית

ملف
עוס משפחה 09.2024 - (תוקן מספור) 05