עוס משפחה 65% 07.2024 מילוי מקום - חלת

עוס משפחה 65% 07.2024 מילוי מקום - חלת

מכרז מס'07/2024

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים

המשרה : עו"ס משפחה – (מילוי מקום עובד יצא לחל"ת)

גודל משרה : 65%

דירוג  / דרגה : עו"ס עפ"י הסכם קיבוצי דירוג עו"ס

כפיפות ארגונית: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה .

תיאור המשרה:

-          מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותים רלוונטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי.

-          מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות קהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.

-          משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

-          מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.

-          מקיים קשר עם הלקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

-          נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.

-          מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים  ומתנדבים ( בתנאי שקיבלו הכשרה מתאימה)

-          מבצע את עבודתו לפי תוכניתי עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.

-          מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות טיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש .

-          משתתף בוועדות ,בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו .

-          מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

דרישות תפקיד:

-          בעל/ת תואר B.A  בעבודה סוציאלית.

-          רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

-          ניסיון  וידע של שנתיים לפחות בטיפול ובעבודה עם משפחות .

 להגשת המועמדות עד ליום 1/7/2024

הגשת המועמדות במעטפה סגורה במשרדי המעוצה- לידי : מזכיר המעוצה מר מוסטפא חמוד. לבירורים ניתן לפנות במייל: hamudm9@gmail.com

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה. יש לציין זאת במועד  הגשת הבקשה .

בנונים ובכישורים שונים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במעוצה .

רק מועמדים מתאמים ייענו ויוזמנו בפני ועדת בחינה

  נאדר טאהא

יו"ר המעוצה המקומית

ملف
עוס משפחה 65% 07.2024 מילוי מקום - חלת