מכרז פנימי/ חיצוני סגן מנהל בי"ס חטיבה עליונה מכרז מס' 10/2024

מכרז פנימי/ חיצוני סגן מנהל בי"ס חטיבה עליונה מכרז מס'  10/2024

 מכרז פנימי / חיצוני סגן מנהל בי"ס חטיבה עליונה

מכרז מס'  10/2024

תיאור המשרה: סגן מנהל חטיבה עליונה בי"ס מקיף אלחכמה כאבול

היקף המשרה: 100%

כישורים נדרשים:

1.       השכלה פדגוגית - רישיון הוראה קבוע במסלול העל יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).

2.       השכלה אקדמית - תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ.

3.       ניסיון בהוראה - ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר על יסודי 5 שנים לפחות.

כישורים נוספים:

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים.

1.       כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים.

לדוגמה: בארגון החינוך החברתי.

2.       ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית הספר.

3.       כושר הבעה בכתב ובעל פה בערבית ועברית.

4.       כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים.

5.       כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

כפיפות:

כפיפות למנהל בית הספר.

להגשת המועמדות עד לתאריך 14.7.2024  יום א' עד הדעה 14:00

הגשת המועמדות במעטפה סגורה במשרדי המועצה – לידי: מזכיר המועצה מר מוסטפא חמוד, לבירורים ניתן לפנות במייל hamudm9@gmail.com

 מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה

רק מועמדים מתאימים ייענו ויזומנו בפני ועדת בחינה

מועמד שהינו קרוב משפחה של עובד אחר נדרש להצהיר על כך.

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

בכבוד רב

נאדר טאהא   

ראש המועצה

 

ملف
מכרז פנימי/ חיצוני סגן מנהל בי"ס חטיבה עליונה